Alle berichten van admin

Evenementen goed voor recreatiegebieden

De VVD wil ruimte voor evenementen in de Noord-Hollandse recreatiegebieden. Evenementen zoals Dance Valley en voorstellingen van Cirque du Soleil bezorgen volgens de liberalen duizenden mensen jaarlijks veel plezier en verzekeren tegelijkertijd het broodnodige geld om recreatiegebieden in stand te houden.

‘Dat is een win-win situatie waar we natuurlijk aan vast moeten houden’ aldus de vicefractievoorzitter Marco Wiesehahn. De uitlatingen van Wiesehahn zijn een reactie op Groenlinks en de SP die er deze week in de provincie voor pleiten evenementen te laten wijken voor natuurbeleving en rust.

Wiesehahn: “Deze oppositiepartijen willen dat Noord-Hollanders meer belasting gaan betalen voor het behoud van recreatiegebieden. Tegelijkertijd willen ze de mogelijkheden om van bijvoorbeeld het Twiske, Spaarnwoude of het Uitgeestermeer te genieten beperken. Dat zijn naast truttige, ook echt onverstandige voorstellen ”, aldus Wiesehahn.

De VVD is er ook niet voor om alle recreatiegebieden het hele jaar door als evenemententerrein te gebruiken, maar met een beperkt aantal evenementen per jaar menen de liberalen dat de gebieden financieel wel gezond te houden zijn. “Daar profiteren de rest van het jaar ook de mensen van die alleen van de rust willen genieten. Een win-win situatie dus, die ook de oppositie in de Staten zou moeten omarmen”, concludeert de liberaal.

De provincie Noord-Holland neemt deel in het bestuur van de recreatiegebieden en draagt nu al jaarlijks meer dan 5 miljoen euro belastinggeld bij aan de exploitatie van de gebieden.

Marco R.F. Wiesehahn
Vicefractievoorzitter en woordvoerder economie, energie & cultuur
Tel. : 06 55 468 266
wiesehahnm@noord-holland.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Statenbrede steun VVD voorstel glasvezel

De VVD heeft statenbreed steun gekregen voor haar initiatief om de provincie stappen in kaart te laten brengen, hoe te komen tot een glasvezelnetwerk in 2020 voor heel Noord-Holland.

Daarnaast heeft de provincie steun toegezegd op het VVD plan om steun te geven aan gemeenten die, bij genoeg aanbod van start-ups, een incubator op willen starten. Met deze steun en de toezegging op zak zet de VVD de digitale economie echt op de kaart in Noord-Holland.

Met de glasvezel motie verbreden VVD-ers Wiesehahn en Lagerveld het huidige plan van de provincie. Eerder lag de focus van Gedeputeerde Staten met name op realisatie van glasvezel in de buitengebieden. De VVD wil dat heel Noord-Holland op termijn van glasvezel voorzien wordt. Met de statenbrede motie wordt er nu in kaart gebracht wat er voor nodig is om ook woonkernen en steden van glasvezel te voorzien.

Meer informatie kunt u verkrijgen via Marco Wiesehahn, woordvoerder economie, bereikbaar op 06 – 55 468 266 of via wiesehahnm@noord-holland.nl.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Kansen voor Huis van Hilde

De VVD wil dat het bestuur van de provincie Noord-Holland serieus gaat kijken of zij meer van haar eigen cultuurtaken onder kan brengen bij het Huis van Hilde in Castricum. De liberalen denken dat door het depotbeheer van archeologische vondsten en de ondersteuning voor gemeenten bij het archeologisch centrum onder te brengen, veel synergiewinst valt te behalen.

“Het Huis van Hilde is een fantastisch voorbeeld hoe we op een goede wijze onze Noord-Hollandse geschiedenis levend houden. En nu dient zich de kans aan die organisatie te versterken. Als we zowel de depotfunctie als de advisering aan gemeenten bij het Huis van Hilde zelf onderbrengen, creëren we een kenniscentrum voor cultuurhistorie van formaat. Noord-Hollandse burgers, leerlingen en gemeenten hebben dan één herkenbare plek voor al hun vragen over hun eigen geschiedenis. Dat is het onderzoeken zeker waard”, aldus vice-fractievoorzitter van de VVD Statenfractie Marco Wiesehahn.

Esther Rommel, VVD Statenlid uit Heiloo, zal donderdagavond 21 april de VVD wens toelichten in de commissievergadering EEB met gedeputeerde Jack van der Hoek. “Huis van Hilde is nu al een icoon in de regio en de provincie. Daar moeten we het maximale uithalen. Dat is goed voor Noord-Holland maar zeker ook voor Castricum en omstreken en daar maak ik me graag hard voor”, aldus Rommel.

De provincie Noord-Holland legt Provinciale Staten dinsdagavond een nieuwe kadernota cultuur voor, waarin de randvoorwaarden van het cultuurbeleid  van 2017 tot en met 2020 worden vastgelegd. Naast synergie in het Huis van Hilde maken de liberalen zich in hun bijdrage ook hard voor een betere kwaliteit van de cultuureducatie op scholen en een visie op de rol van de provincie ten aanzien van bibliotheken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Marco Wiesehahn, woordvoerder economie & cultuur, op 06 – 5546 8266 of via wiesehahnm@noord-holland.nl

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

VVD BEPLEIT DIGITALE IMPULS NOORD-HOLLANDSE ECONOMIE

DE VVD wil dat de provincie Noord-Holland de digitalisering van de economie in Noord-Holland vooruit helpt. Dat was de belangrijkste boodschap van de VVD-ers Wiesehahn en Lagerveld bij een commissievergadering over de toekomst van de Noord-Hollandse economie. De liberalen sturen aan op snel internet in heel Noord-Holland en een goed ecosysteem voor startups.

“Het gaat ons er om dat de provincie de Noord-Hollandse economie helpt klaarstomen voor de toekomst. Ondernemers vormen daarin zelf de voorhoede natuurlijk. Maar met bijvoorbeeld de regie over de aanleg van een glasvezelnetwerk in heel Noord-Holland, draagt de provincie bij aan snel internet voor iedereen. Dat glasvezelnetwerk is dan straks de belangrijkste motor achter de Noord-Hollandse welvaart, daar ben ik van overtuigd”, aldus vicefractievoorzitter Marco Wiesehahn.

“Onze economie is fundamenteel aan het veranderen. Daar moet ook de provincie op inspelen.  Dat kan zij door startups, potentieel snelgroeiende innovatieve bedrijfjes, een vruchtbare werkomgeving te bieden. De provincie kan daaraan bijdragen met een regionaal dekkend netwerk van steunpunten voor startups, zogenaamde incubators. Daar pleiten we dan ook voor”, aldus woordvoerder economische zaken, Femke Lagerveld.

De strategienota economische zaken van de provincie Noord-Holland wordt op 23 mei in de plenaire vergadering van Provinciale Staten definitief vastgesteld

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Gehoor voor VVD ambitie snel Noord-Hollands internet

100% glasvezel in heel Noord-Holland in 2020. Dat is de ambitie die vice-fractievoorzitter Marco Wiesehahn namens de VVD maandagavond bepleitte in een commissievergadering van de provincie Noord-Holland. Gedeputeerde Jaap Bond onderschreef de ambitie van de liberalen en zei werk te maken van snel meer glasvezel in Noord-Holland.

De VVD pleit al sinds 2011 voor een dekkend glasvezelnetwerk voor heel Noord-Holland. “Het is heel belangrijk voor veel burgers en ondernemers in heel de provincie om snel over een goed en betrouwbaar internet te beschikken. Nu zijn er nog veel witte vlekken en ook is de kwaliteit van het netwerk in heel de provincie nog niet toekomstvast. Met ons deelt de gedeputeerde de ambitie dat wel in 2020 gerealiseerd te hebben, dat is nu duidelijk”, aldus de VVD-er.

De gedeputeerde komt nu met een overzicht van korte termijn stappen om de ambitie concreet te maken. “Dat is een perfecte start. En de VVD ziet daarnaast graag een plan van aanpak tot 2020, zodat we echt toe kunnen werken naar de gedeelde doelstelling. We moeten nu eerst samen met gemeenten, lokale initiatieven en de markt goed in kaart hebben wat nodig is. Dan kunnen we daarna kijken wat nog rest te doen om de ambitie ook echt te realiseren”, aldus Wiesehahn.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Sneller snel internet in heel Noord-Holland

De VVD wil dat de provincie Noord-Holland snel meer gaat doen om hoogwaardig internet in heel Noord-Holland gefaciliteerd te krijgen.

De provincie heeft zichzelf tot doel gesteld 95% van Noord-Holland in 2030 gekoppeld te hebben aan een vaste en snelle internetverbinding. Gezien het steeds groter wordende belang van goede internet verbindingen, vindt de VVD dat die ambitie scherper gesteld moet worden.

“Uit onderzoek blijkt dat bijna 18.000 percelen in de provincie nu nog niet zijn aangesloten op het internet. Meer dan één derde van die gronden zijn in gebruik door ondernemers. En deze ondernemers lopen hierdoor kansen en orders mis. Funest voor het provinciale vestigingsklimaat en dus de regionale werkgelegenheid. Dat vraagt om een grotere ‘sense of urgency’” aldus de Haarlemse liberaal en vice-fractievoorzitter van de VVD, Marco Wiesehahn.

De provincie heeft een onderzoek laten doen naar de zogenaamde ‘witte vlekken’ in de internet dekking van Noord-Holland. Daar is het voor marktpartijen te duur om internet voorzieningen aan te leggen. In die situaties is steun van overheden nodig om de gebieden aantrekkelijk te houden om te wonen en werken.

“We moeten toch in staat zijn met elkaar in 2020 dat netwerk goeddeels op orde te hebben, ook in het buitengebied van onze provincie. Dat zijn we onze inwoners anno 2016 wel verplicht”, aldus VVD woordvoerder economie Femke Lagerveld.  

De commissie EEB van de provincie Noord-Holland debatteert as. maandagavond 15 februari over het beleid van de provincie ten aanzien van digitale netwerken.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Lastige keuzen goed gemaakt

Naast zorgen over de vluchtelingenproblematiek en windmolens stond de afgelopen periode voor vice-fractievoorzitter Marco Wiesehahn in het teken van de kernreactor in Petten, de provinciale sponsorgelden en het regionale detailhandelbeleid. “Het college van Gedeputeerde Staten heeft economisch en cultureel de afgelopen periode lastige keuzen moeten maken. Maar dat deden ze goed”, aldus Wiesehahn.    

Pallas
Zo verwelkomde de VVD het recente besluit van de provincie om 14 miljoen euro te investeren in onderzoek naar een nieuwe kernreactor in Petten. Een risicovol project en dus investering. De VVD vindt dit project echter belangrijk voor innovatie en hoogwaardige werkgelegenheid in Noord-Holland.

Sponsorgeld
Ook ondersteunt de VVD het nieuwe sponsorbeleid van Noord-Holland. Topevenementen zoals Sail en Jumping Amsterdam zijn gebaat bij die steun. De VVD vindt wel dat iedereen die aan de eisen van de provincie voldoet een beroep moet kunnen doen op het geld. Het college bood daar, na een goed debat, ruimte voor.

Detailhandel
Tot slot kaartte de VVD onlangs de recente schorsing van het Zuid-Hollandse detailhandel beleid aan bij het college. De vestiging van winkelbedrijven op bedrijventerreinen wordt mogelijk, ook in Noord-Holland, makkelijker. Dat druist in tegen de wens van de coalitie. De VVD stuurt met het college aan op definitieve duidelijkheid voor alle belanghebbenden.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

Provincie gaat sponsorbeleid herzien

Gedeputeerde Jaap Bond is maandagavond akkoord gegaan met het opnieuw tegen het licht houden van het Noord-Hollandse sponsorbeleid. De VVD en CDA fractie stuurden daarop aan, om zo, als volksvertegenwoordigers de richtlijnen te kunnen geven voor de besteding van het geld.

“Het is belangrijk dat Provinciale Staten de criteria voor sponsoring bespreken, in plaats van het automatisch doorgaan met sponsoren van dezelfde evenementen zoals de provincie dat al jaren doet. En iedereen die aan de criteria voldoet, moet een beroep op de gelden kunnen doen”, aldus VVD woordvoerder economie en cultuur Marco Wiesehahn.

Ook woordvoerder cultuur van het CDA Heleen Keur is blij met de uitkomst van het debat. “Het ging ons om het proces. Wij willen graag dat de leden van Provinciale Staten, in hun verantwoordelijkheid als volksvertegenwoordigers, kunnen meedenken over de grote lijnen. De gedeputeerde heeft hiermee ingestemd “.

Gedeputeerde Bond, zegde toe dat het sponsorbeleid, met die insteek, verder besproken zal worden bij de behandeling van de communicatiestrategie van de provincie.  Deze behandeling staat dit voorjaar gepland.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

VVD wil pot provinciaal sponsorgeld in de etalage

De Provincie Noord-Holland heeft bijna 2,5 miljoen euro voor de komende vier jaar beschikbaar voor de sponsoring van evenementen met regionale uitstraling die raken aan de regionale kerntaken. De provincie heeft besloten zelf evenementen op te zoeken om een provinciale bijdrage uit de sponsorpot aan toe te kennen. De VVD vindt echter dat iedereen met evenementen die voldoen aan de criteria, een beroep moet kunnen doen op dat geld.

“De provincie moet de pot met geld in de etalage zetten en niet op voorhand kiezen welke evenementen zij graag zelf wil sponsoren. Naast mooie evenementen zoals Sail Den Helder en Jumping Amsterdam moet iedereen met een goed plan voor een evenement een officiële aanvraag in kunnen dienen. Dan moet je wel weten dat die pot bestaat en waar je je aanvraag in kan dienen. Dat weten veel partijen nu niet en dat willen we anders in laten richten. Het is goed de bezem door de procedures en communicatieaanpak te halen”, zegt Marco Wiesehahn, woordvoerder economie en cultuur van de VVD in Noord-Holland.

Eerder stelde de VVD met het CDA al schriftelijke vragen over nieuw sponsorbeleid.  Eind 2015 heeft het provincie bestuur een besluit genomen over het nieuwe beleid. De commissie Economie, Energie en Bestuur (EEB) van de Provincie Noord-Holland debatteert maandag vanaf 18 uur met het provincie bestuur over dit besluit.

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather

VVD voor voortzetting realisatie Pallas reactor

De VVD in Noord-Holland wil door met de realisatie van een nieuwe nucleaire reactor in Petten. Dat bleek vandaag in een commissievergadering van de provincie Noord-Holland over het toekennen van een aanvullende lening van 14 miljoen euro aan het project. De liberalen beseffen dat het om een risicovol project gaat maar zien geen redenen het proces van ontwerp en aanbesteding nu stil te leggen.    

“Het gaat om de voortzetting van een project waarmee we hoogwaardige kennis en werkgelegenheid voor Noord-Holland kunnen behouden. De reactor zal met de productie van medische isotopen bijdragen bij aan de strijd tegen een van de naargeestigste ziekten van onze tijd. Dat vindt de VVD fractie zwaarwegende argumenten om door te gaan op de ingeslagen weg”, aldus woordvoerder economie van de VVD, Marco Wiesehahn. 

De Haarlemse liberaal wijst er op dat de prijsontwikkeling van de isotopen de goede kant op gaat en er door het kabinet hard gewerkt wordt aan het verbeteren van de toekomstige marktpositie van de reactor in Petten. De VVD blijft het proces kritisch volgen, maar de huidige ontwikkelingen scheppen voor de VVD fractie afdoende vertrouwen dat een succesvolle aanbesteding van het project gerealiseerd gaat worden.   

Facebooktwittergoogle_pluslinkedintumblrmailby feather